โปรแกรมระบบรายงานสนับสนุนข้อมูลสุขภาพ ของสำนักบริหารการสาธารณสุข (Bureau of Health Administration) เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อการใช้งาน และตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานภายใน ภายใต้กระทรวงสาธารณสุข ได้แก่

- โปรแกรมระบบรายงานการการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิตามเกณฑ์คุณภาพเครือข่าย
- โปรแกรมทรัพยากรสุขภาพ
- โปรแกรมบริหารงบลงทุนส่วนภูมิภาค
- โปรแกรมดัชนีชี้วัดข้อมูลงานบริการสุขภาพรายบุคคล
- ระบบรายงานศูนย์ประสิทธิภาพระบบบริการ
- โปรแกรมระบบรายงาน 0110 รง.5
- โปรแกรมเฉพาะกิจ
- โปรแกรมระบบข้อมูลแรงงานต่างด้าว
- โปรแกรมระบบรายงานเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรง
- โปรแกรมระบบสังคมสงเคราะห์
- โปรแกรมพัฒนาระบบรายงานข้อมูลสนับสนุนงานทันตสาธารณสุข
- โปรแกรมระบบรายงานข้อมูลด้านบริหารเวชภัณฑ์
- โปรแกรมงานชันสูตรพลิกศพ
- โปรแกรมระบบรายงานและข้อมูลข่าวสารกิจกรรมการปฏิบัติงานทางเภสัชกรรม
- โปรแกรมบริหารงบดำเนินงานส่วนภูมิภาค  
      ดังนั้นสิทธิ ในการเข้าใช้งานและเรียกดูข้อมูลใดๆ ผู้ที่สามารถเข้าดูข้อมูล และจัดการข้อมูลภายในระบบต่างๆได้ จึงต้องได้รับสิทธิ จากหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบ ดังนั้นผู้เข้าใช้งานระบบ จึงต้องทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่านที่ถูกต้องของตนเองเท่านั้น และทำการออกจากระบบเมื่อดำเนินการใช้งานระบบโปรแกรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกครั้ง 

 

ระบบโปรแกรมนี้ สามารถแสดงผลได้กับทุกโปรแกรมในการเรียกดูเว็บบร้าวส์เซอร์ และเพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง สำหรับการเรียกใช้งานบนคอมพิวเตอร์พื้นฐานทุกเครื่อง จึงขอแนะนำให้ใช้งานระบบโปรแกรมนี้ผ่านเว็บบร้าวศ์เซอร์์ Internet Explorer 6.0 หรือ Internet Explorer 7.0

 
เข้าสู่ระบบการใช้งาน
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

                                      


เฉพาะระบบรายงานช่วยเหลือเด็กและสตรีฯ
ใช้ฐานทะเบียนราษฎร์ ไม่ใช้ฐานทะเบียนราษฎร์

เฉพาะระบบรายงานด้านข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์
ระบบอื่นๆ กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ